Privacyvoorwaarden

FrankBVBA, Pieter Deconinckstraat 5, 8770 Ingelmunster, België (hierna “FrankBVBA” genoemd) is de eigenaar van www.frankinterieur.be (“de Website”). Op deze Website verneemt u meer over FrankBVBA en over de producten en diensten die we aanbieden. FrankBVBA is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens. FrankBVBA verbindt zich er derhalve toe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens worden enkel gebruikt voor de in deze geheimhoudingsverklaring beschreven doeleinden. Alle gegevens worden verwerkt overeenkomstig deze geheimhoudingsverklaring en de geldende wettelijke voorschriften.

Door het gebruik van de website www.frankinterieur.be en alle andere websites en diensten van FrankBVBA, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze Privacy verklaring.

Waarvoor gebruikt FrankBVBA uw persoonlijke gegevens?

  • Het efficiënt en veilig gebruik van de Website te garanderen.
  • Onze dienstverlening te verbeteren.
  • Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw commentaar of vragen.
  • Als u om productinformatie vraagt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken aan te leggen.
  • Als u een formulier invult, kan FrankBVBA u commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven of reclame toe sturen om u verder op de hoogte te houden.
  • Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die FrankBVBA via de Website aanbiedt.

Welke gegevens gebruikt FrankBVBA?

  • Als u een formulier met een vraag om feedback of productinformatie invult, gebruikt FrankBVBA de gegevens die het nodig heeft om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag.
  • Als u gebruikmaakt van een link op deze Website naar een andere website en u persoonlijke gegevens achterlaat op een dergelijke site, dan is de verwerking van die gegevens niet onderworpen aan deze geheimhoudingsverklaring maar aan de eventuele geheimhoudingsverklaring of kennisgeving op die website.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Enkel FrankBVBA heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de Website werden verzameld.

De eigenaar van de Website verstrekt verzoeken om feedback en informatie aan de aangewezen persoon of afdeling van FrankBVBA.

De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden onthuld.

Maakt FrankBVBA uw persoonlijke gegevens over aan derden?

Behalve in de hierboven vermelde gevallen, worden uw persoonlijke gegevens aan niemand anders dan FrankBVBA voorgelegd, onthuld of overgemaakt. De Website bevat koppelingen naar andere websites en e-mailadressen buiten FrankBVBA. De geheimhoudingsverklaring is niet van toepassing op die websites en e-mailadressen.

Waarvoor maakt FrankBVBA gebruik van Websiteanalyse?

FrankBVBA maakt gebruik van websiteanalysetool Google Analytics om anonieme statistische informatie te verzamelen over de gebruikers van de Website, om de inhoud van de Website te verbeteren. U kunt gebruik maken van de opt-outfunctie in het websiteanalyseprogramma van Google, indien u niet wenst dat FrankBVBA uw bezoeken aan haar websites traceert. U moet deze handeling herhalen voor elke computer en/of browser die u gebruikt om FrankBVBA-websites te bezoeken.

Opt-out voor Google analytics »

Gebruikt FrankBVBA uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?

FrankBVBA kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven of reclame te sturen tenzij uitdrukkelijk aangegeven. FrankBVBA verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.

Gebruikt FrankBVBA cookies op de Website?

De Website maakt gebruik van cookies. Deze cookies dienen om u te identificeren en beter te kunnen bedienen. Cookies stellen FrankBVBA in staat het gebruik van de Website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat de Website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

FrankBVBA slaat de gegevens op op servers, die in Belgie, zijn opgesteld. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een verwerker die zich er jegens FrankBVBA toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij FrankBVBA?

FrankBVBA heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?

U bent niet verplicht FrankBVBA de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan FrankBVBA geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat FrankBVBA u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag FrankBVBA ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. FrankBVBA verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken. Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat FrankBVBA uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wie kunt u contact opnemen?

Aanvragen kunnen worden ingediend bij: info@frankinterieur.be of op het volgende adres:

FrankBVBA, Pieter Deconinckstraat 5, 8770 Ingelmunster.

FrankBVBA verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan FrankBVBA deze geheimhoudingsverklaring regelmatig aanpassen.

Door deze geheimhoudingsverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat FrankBVBA uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.